Szkoła charakterów, szkoła hokejowa - przez sport do integracji
Oferta edukacyjna Drukuj
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 08 maja 2012 20:40

OFERTA EDUKACYJNA

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11

IM. ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ

W NOWYM TARGU

Organizacja procesu kształcenia w szkole umożliwia pełną realizację zadań szkoły i zapewnia każdemu uczniowi szansę rozwoju. Przebieg procesu kształcenia, poprzez jasno określone cele oraz stosowane metody pracy i system oceniania, ukierunkowany jest na rozwój ucznia i tworzy w szkole środowisko wspierające uczenie się. Sukcesem szkoły jest konsekwentne zapewnienie poziomu i ciągłego postępu osiągnięć edukacyjnych uczniów, zgodnie z ich indywidualnymi możliwościami, potrzebami i przygotowanie ich do sprostania wymaganiom na kolejnych etapach kształcenia. Szkoła realizuje program wychowawczy i profilaktyczny uwzględniając podstawowe potrzeby wychowawcze uczniów i sprzyjające podejmowaniu przez nich wysiłku pracy nad sobą. Szkoła zapewnia dostępne formy pomocy uczniom, którzy jej potrzebują, a także podejmuje systematycznie i skutecznie działania dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze.

Wychowanie w naszej szkole oparte jest na działaniach zmierzających do wszechstronnego rozwoju dziecka. Poprzez odpowiednie działania staramy się, aby uczniowie stali się kreatywnymi, mądrymi, życzliwymi ludźmi, którzy w dorosłym życiu nie będą mieli problemów z nawiązywaniem kontaktów, wykorzystywaniem własnych umiejętności i podejmowaniem narzuconych przez życie wyzwań.

 

Jaki cel przyświeca naszej pracy?

Stawiamy na naukę oraz rozwój zainteresowań.

 

Na przestrzeni 24 lat istnienia szkoły, mimo zmian organizacyjnych i metodycznych, niezmienione pozostały jej cele.


To wszechstronne wykształcenie i przygotowanie dzieci do zadań, jakie będą podejmowały w przyszłości, wysoki poziom kultury osobistej uczniów, wychowanie według uniwersalnych zasad etyki, wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów pochodzących z różnych środowisk, promowanie postaw prozdrowotnych i proekologicznych, wdrażanie zasad bezpieczeństwa na drodze i w życiu codziennym, partnerska współpraca z rodzicami, rozwijanie patriotyzmu i zacieśnianie więzi z małą ojczyzną oraz przygotowanie do aktywnego życia w zintegrowanej Europie.

 

Oferujemy:

 • wykwalifikowaną, przyjazną uczniom kadrę pedagogiczną;
 • język angielski od klasy pierwszej;

 • zajęcia komputerowe w sali komputerowej;

 • specjalistyczną opiekę pedagoga i logopedy;

 • liczne koła zainteresowań;

 • szeroki wachlarz zajęć sportowych;

 • bezpłatną opiekę w świetlicy szkolnej;

 • możliwość korzystania z obiadów na stołówce szkolnej;

 • zajęcia wyrównawczo- kompensacyjne dla uczniów z trudnościami w nauce;

 • organizację imprez szkolnych;

 

Realizujemy projekty:

 

 • SZKOŁA CHARAKTERÓW - PRZEZ SPORT DO INTEGRACJI

 • RADOSNA SZKOŁA – MIEJSCE ZABAW I PLAC ZABAW

 • INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA W KLASACH I - III

 

 

Uwaga!

Zapisy uczniów do klas pierwszych w sekretariacie szkoły.