Oddziały przedszkolne w czasie pandemii Drukuj
Wpisany przez Dyrektor Szkoły   
poniedziałek, 04 maja 2020 15:41

Dyrektor Szkoły wprowadza Regulamin funcjonowania oddziałów przedszkolnych w okresie czasowego ograniczenia działalności jednostek systemu oświaty w związku z COVID - 19.

TREŚĆ REGULAMINU


 

Regulamin funkcjonowania oddziału przedszkolnego

w okresie czasowego ograniczenia działalności jednostek systemu oświaty w związku z COVID - 19

1.Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  /Dziennik Ustaw 2020 poz.780/, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 /Dziennik Ustaw 2020 poz.781/.

2. Z dniem 6 maja 2020 r. zgodnie z Rozporządzeniem MEN zostaje otwarty oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 11 w Nowym Targu przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.

3. W pierwszej kolejności z oddziału przedszkolnego będą  mogły skorzystać  uczniowie oddziału przedszkolnego, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

1)       pierwszeństwo uzyskują  dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;

2)      ze względu na sytuację epidemiczną organ prowadzący może ograniczyć liczebność grupy oddziału przedszkolnego  maksymalnie  do 12 osób.

4. Grupy będą przebywać w wyznaczonych i stałych salach, w godzinach dotychczasowej pracy oddziałów przedszkolnych. Liczebność grup będzie mniejsza niż jest to uregulowane w rozporządzeniu MEN w sprawie organizacji publicznych szkół i przedszkoli. Przyjmuje się, że na 1 ucznia przypadają 4  m kwadratowe.

5. W miarę możliwości  zostaje ograniczone  przebywanie w placówce osób z zewnątrz.
Zostaną zachowanie dodatkowe środki ostrożności przy ewentualnych kontaktach z takimi osobami.

6. Przy wejściu do szkoły umieszczony jest płyn do dezynfekcji rąk i wszystkie osoby obliguje się   do korzystania z niego.

7. Pracownicy zostają zaopatrzeni w środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne, ewentualnie przyłbice.

8. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych  są  wywieszone  plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem instrukcje do dezynfekcji rąk.

9. Źródełko  wody pitnej (poidełko) jest niedostępne.

10.Dzieci, pod nadzorem nauczycieli, mogą korzystać z istniejących na terenie placówki placów zabaw

11. Sprzęt  na szkolnym placu zabaw, któremu  nie można  zapewnić codziennej dezynfekcji  zostaje   oznaczony taśmą i odpowiednio zabezpieczony przed używaniem.

12. Codziennie  wykonywane są prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i przy  spożywaniu  posiłków.

13. W gabinecie  higienistki szkolnej zostaje przygotowane pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

14. W widocznym  miejscu  umieszczono numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.

15. Rodzice/ opiekunowie  zobligowani są do niezwłocznej  komunikacji z nauczycielem i dyrekcją w przypadku sytuacji podejrzenia stanu chorobowego.

16. Rodzice i opiekunowie muszą zabezpieczyć się we własnym zakresie w środki ochrony osobistej zarówno podczas przyprowadzania i odbierania dzieci, jak również przebywania w budynku szkoły.

17. Dzieciom  przy wchodzeniu do budynku szkolnego mierzona będzie codziennie temperatura . W przypadku podejrzenia stanu chorobowego uczeń nie będzie wpuszczany do szkoły.

18. Zadania nauczyciela:

1)    wyjaśnić dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce i dlaczego zostały wprowadzone;

2)    nie organizować  wyjść poza teren placówki, np. spacery , wycieczki;

3)    usunąć z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować,
np. pluszowe zabawki. Jeżeli do zajęć wykorzystuje się  przybory sportowe,
np. piłki, skakanki, obręcze, powinny być  systematycznie dezynfekowane;

4)    wietrzyć  salę, w której organizowane są zajęcia, co najmniej raz na godzinę i  należy prowadzić  gimnastykę śródlekcyjną przy otwartych oknach;

5)    zwracać uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. Zorganizować j pokaz właściwego mycia rąk;

6)    regularnie przypominać  dziecku o podstawowych zasadach higieny.
Podkreślać,  że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą
z mydłem i nie podawać ręki na powitanie;

7)    zwracać uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania  twarzy podczas kichania czy kasłania;

8)    unikać organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu;

9)    nauczyciel zapewnia przede wszystkim opiekę, ale może także organizować zabawy, zajęcia dydaktyczne.

19. Rodzic ma obowiązek:

1)    przekazać dyrektorowi istotne informacje o stanie zdrowia dziecka;

2)    przyprowadzać do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych;

3)    nie posyłać dziecka do szkoły, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji - wówczas wszyscy domownicy  muszą pozostać w  domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza;

4)    wyjaśnić dziecku, żeby nie zabierało do szkoły niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.

20. W oddziale  przedszkolnym  nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa, zarówno przez dzieci, jak i nauczycieli. Nie ma jednak przeszkód, aby korzystać z takiej formy zabezpieczenia.

 

 

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa dzieci i kadry sprawującej opiekę na terenie Szkoły Podstawowej nr 11 w Nowym Targu

  1. Kluczową kwestią jest zapewnienie dzieciom bezpiecznych warunków.
  2. Każda grupa oddziału przedszkolnego  przebywa  w wyznaczonej  i stałej sali, w mniejszych grupach niż jest to uregulowane w rozporządzeniu MEN w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli (Dz.U. z 2019. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2045).
  3. Oddziały  przedszkolne obejmują  dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień.
  4. Z sal zostały usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, jak np. pluszowe zabawki.
  5. Zgodnie z wytycznymi GIS prosimy rodziców, by nie przyprowadzali dzieci z objawami chorobowymi. Do placówki nie można posłać także dziecka, którego domownik odbywa kwarantannę.
  6. Podobne zasady bezpieczeństwa dotyczą również personelu. Podczas wykonywania swoich czynności na terenie placówki nie musi on zakrywać ust i nosa.
  7. Z uwagi na bezpieczeństwo kadry  do opieki nad dziećmi nie są angażowani nauczyciele ani pracownicy  powyżej 60. roku życia.
  8. Szkoła  wyposażona jest w podstawowe środki higieny, w tym płyn do dezynfekcji umieszczony w widocznym miejscu przy wejściu do budynku.
  9. W budynku znajduje się  pomieszczenia potrzebne do izolacji, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Dyrekto Szkoły
mgr Robert Furca

 

Zmieniony: poniedziałek, 04 maja 2020 15:42